Świadectwa energetyczne

Świadectwa, audyty i charakterystyki energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej, tak zwane certyfikaty energetyczne zaczęły obowiązywać w Polsce w roku 2009. Są one niezbędne przy transakcjach kupna/sprzedaży/wynajmie nieruchomości. Służą cenną wiedzą na temat energochłonności budynku, kosztów ogrzewania, jakości użytych materiałów izolacyjnych oraz rozwiązań instalacyjnych. W lokalizacjach takich jak Gdańsk czy Gdynia świadectwa charakterystyki energetycznej mają istotne znaczenie zarówno w przypadku klienta biznesowego, jak i osoby prywatnej.

Poza świadectwami charakterystyki energetycznej wykonujemy również:

  • projektowane charakterystyki energetyczne obiektów – niezbędne na etapie projektowania obiektu i ubiegania się o pozwolenie na budowę. Różnią się one tym od świadectw, że świadectwa wystawiane są dla gotowych budynków, charakterystyki energetyczne przygotowuje się zaś na etapie projektowania;

  • współczynniki redukcyjne (Rm) – z myślą o wspólnotach mieszkaniowych oraz zarządzających budynkami wprowadziliśmy również usługę opracowywania tak zwanych współczynników redukcyjnych (Rm) uwzględniających położenie poszczególnych lokali w bryle budynku. Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalenie opłat zapewniających wyłączne pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dotychczas często stosowano tabele ze współczynnikami redukcyjnymi. Jednak takie podejście było niedokładne, stanowiło zbytnie uproszczenie zwłaszcza dla obiektów o skomplikowanej bryle, zatem dalekie było od rzeczywistego zapotrzebowania na energię poszczególnych lokali. Nie dziwi nikogo więc fakt, że stosowanie tak dobranych współczynników wiązało się ze słusznym oporem lokatorów. Firma Termopomorze wylicza zapotrzebowanie na energię każdego lokalu indywidualnie uwzględniając: położenie lokalu w bryle budynku, kondygnację, na której znajduje się lokal, czy przystaje do innych mieszkań, czy też położony jest przy ścianach zewnętrznych, czy znajduje się przy ścianie od południa, czy od północy, czy pod lokalem znajduje się hala garażowa, czy graniczy z nieogrzewaną klatką schodową, czy występują mostki termiczne takie jak balkony – oraz biorąc pod uwagę różne inne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych. Na tej podstawie wyznacza się rzeczywiste współczynniki redukcyjne. Stosujemy współcześnie obowiązujące normy, np: PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN ISO 12831:2006.

  • analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło – opracowanie niezbędne w sytuacji ubiegania się o pozwolenie na budowę, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; analiza polega na wyznaczeniu rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia a następnie wyboru dwóch alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię – konwencjonalnego oraz wysokoefektywnego, jak na przykład źródeł odnawialnych, kogeneracji, użycia pompy ciepła itp. Ponadto w opracowaniu zawarte są obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię.

  • audyty energetyczne – często wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

Posiadamy szerokie doświadczenie w wykonywaniu tego typu opracowań dla różnych obiektów, od mieszkań i budynków jednorodzinnych, po hale produkcyjne i budynki biurowe.

Wraz z przygotowaniem świadectw charakterystyki energetycznej proponujemy wykonanie badania termowizyjnego obiektu. Rozwiązanie takie pozwoli inwestorowi zyskać szerokie zrozumienie w jaki sposób i w których miejscach dochodzi do ucieczki ciepła, jak również umożliwi podjęcie działań naprawczych, co w rezultacie oznaczać będzie oszczędności w ogrzewaniu. Zachęcamy również do przeprowadzenia testu szczelności budynku – wytworzone w budynku ciśnienie pozwoli na lokalizację nieszczelności powietrznych i przedmuchów wiatru.

Świadectwa energetyczne w pakiecie wraz z badaniem termowizyjnym wykonujemy w bardzo atrakcyjnej cenie. Świadectwa energetyczne i certyfikaty wystawiamy na rzecz nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Gdańsk i w okolicy.

Charakterystyka energetyczna – Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Charakterystyka energetyczna jest przez nas wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami. To daje Państwu pewność, że otrzymane certyfikaty energetyczne będą korzystne, a późniejsza eksploatacja  nieruchomości oszczędna.

Specjalizujemy się zarówno w przygotowywaniu charakterystyki energetycznej obiektów nowopowstających, jak i certyfikacji obiektów już eksploatowanych. Działamy na terenie miasta Gdańsk i Gdynia oraz całego województwa pomorskiego. Zapraszamy do współpracy.

Kilka słów o tym jak zrozumieć świadectwo energetyczne

swiadectwo_energetyczne1x

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wiele przydatnych informacji. Jest jednak pewna trudność: trzeba je wyłuskać spośród wielu dziwnie brzmiących oznaczeń… Zacznijmy od tajemniczo brzmiącego oznaczenia EP. EP to zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną. Innymi słowy, ile nasz budynek będzie zużywał nieodnawialnych zasobów naszej planety. Wskaźnik ten mówi o tym, jak ekologiczny jest nasz budynek. EP to ilość energii przypadająca na każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej Af. Jeśli więc pomnożonymi EP razy Af, otrzymamy liczbę kWh energii nieodnawialnej jaką nasz budynek zużyje w ciągu roku. Af – nie oznacza wprost powierzchni użytkowej, jaką można znaleźć w opisie technicznym w projekcie. Oznacza powierzchnię ogrzewaną – netto. Wartość naszego EP powinna być niższa niż wartość podana dla “Budynku wg WT2014”. WT2014 oznacza dokument zwany Warunkami Technicznymi. Zawiera on wskazówki dotyczące praktycznych aspektów projektowania, budowy i użytkowania obiektów. Mówi również o wymaganej izolacyjności cieplnej ścian, okien i pozostałych tzw. przegród budowlanych.

Druga strona świadectwa rozszerza zagadnienie zapotrzebowania naszego budynku na energię. I tak oto możemy dowiedzieć się ile energii pochodzi z poszczególnych nośników – na przykład węgla kamiennego i energii elektrycznej. Możemy również wywnioskować ile procent energii przeznaczane jest na ogrzanie budynku, ile na przygotowanie ciepłej wody, ile na obsługę urządzeń pomocniczych np. pomp wody. Warto tu wspomnieć o pojawiającej się tak zwanej energii użytkowej. Ogólnie, tym różni się ona od energii końcowej, że nie jest obarczona współczynnikami sprawności. Jeśli wszystkie nasze instalacje miałyby sprawność 100%, wówczas energia użytkowa = energii końcowej.

Oto prosty przykład: nasz budynek potrzebuje powiedzmy 100 kWh/m2 na rok – jest to energia użytkowa. Jednak całkowita sprawność naszego systemu ogrzewania wynosi 50%. Oznacza to, że musimy zakupić dwukrotnie więcej energii, czyli 200 kWh/m2 na rok. Jest to energia końcowa EK. Jeśli zatem będziemy ogrzewać budynek gazem, wówczas musimy pomnożyć EK razy 1.1 (tzw. współczynnik nakładu). I mamy 220 kWh/m2 na rok. Jest to energia pierwotna EP. Dla porównania, współczynnik nakładu na prądu elektrycznego wynosi aż 3.0 – czyli EP=200*3=600! Jeśli z kolei skorzystamy z energii słońca, współczynnik nakładu wynosić będzie 0, czyli EP=0! Niestety, w naszym klimacie prawdopodobnie nie spotkamy świadectwa, w którym EP będzie równa zero – czyli budynek nie zużywa nieodnawialnej energii.

Dane Kontaktowe

  Tel. kom. 603 740 693 - bezpośredni
 Tel. 58 580 53 30 - biuro

 E-mail: termopomorze@gmail.com
  Strona: www.termopomorze.pl